• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Smoka Felusia w Mielcu

herb konina godlo polski Logo BIP

Oto powody, dla których należy realizować wczesną

edukację przedszkolną dzieci:

 • większość możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia
 • edukacja przedszkolna najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci
 • wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników
 • obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności
 • nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka
 • w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej  i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne

Nasze Przedszkole wspiera wszechstronny rozwój dzieci zapewniając:

- opiekę wykwalifikowanej, miłej i ciepłej kadry pedagogicznej w godzinach od 6.00 – 16:30
- smaczne i zdrowe posiłki dostosowane do potrzeb  żywieniowych  dzieci (uwzględniając indywidualną dietę dziecka),
- oferujemy zajęcia i zabawy organizowane z uwzględnieniem nowoczesnych metod i innowacji pedagogicznych uznanych pedagogów, dostosowujemy je do potrzeb i możliwości dziecka:


Metoda Pedagogiki Zabawy wykorzystująca różne pląsy, zabawy muzyczno – ruchowe, tańce w celu integracji dzieci. Poprzez muzykę i ruch dzieci wyrażają siebie, relaksują się i wyzwalają pozytywne emocje.

Metoda Jacobsona, czyli metoda relaksacji przy muzyce, połączone z ćwiczeniami oddechowymi. Można ją wykorzystać w pracy indywidualnej, jak i z całą grupą.

Metoda Carla Orffa polegająca na twórczym obcowaniu z muzyką, realizowana za pomocą ruchu, tańca, śpiewu, grze na instrumentach, pantomimie i mowie.

Metoda Frositg doskonaląca koordynację wzrokowo-ruchową i spostrzeganie.

Metoda aktywnego Słuchania Muzyki Bati Strauss, której celem jest przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej.  Właśnie poprzez „aktywne słuchanie”, czyli proste ruchy rytmiczne oraz ruchy taneczne -  dzieci mimowolnie poznają strukturę utworów muzycznych.

Metoda Dobrego Startu główną rolę w tej metodzie odgrywają trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywane ruchy w odpowiednim czasie i przestrzeni). Celem tej metody jest usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego, kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest to system ćwiczeń i zabaw ruchowych. Metoda ta  wykorzystuje ruch, dotyk i wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne oraz społeczne.  Jest propagowana na całym świecie, a zajęcia nią prowadzone przyczyniają się do integracji grupy, nawiązania bliższego kontaktu, a także wspomagają rozwój psychomotoryczny małych dzieci.

Metoda Denisona inaczej kinezjologia edukacyjna, wykorzystująca odpowiednio dobrane ruchy naprzemienne oraz ćwiczenia fizyczne, stymulująca różne funkcje psychiczne. Pomaga w skupieniu uwagi, relaksacji, zmniejsza trudności w nauce. To nic innego jak „gimnastyka mózgu”, w czasie której współpracują obie półkule mózgowe. Dzięki temu łatwiej przyswajamy sobie nową wiedzę i umiejętności.

Metoda A. i M. Kniesów cechująca się ekspresją ruchową i aktywnością ćwiczących. Polega na odwzorowaniu ruchów prowadzącej osoby, utrzymywaniu tych ruchów w rytmicznym tempie lub we własnym rytmie. Wprowadza ona wiele kreatywnych i ciekawych ćwiczeń.  Metoda ta charakteryzuje się jednoczesnym użyciem do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów. Polega na improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, elastyczności, płynności i swobody ruchów.

Dotyk i komunikacja M. Ch. Knill jest to zestaw ćwiczeń wykonywanych przy odpowiednio dobranej muzyce, podczas których dzieci rozwijają świadomość własnego ciała i koordynację ruchów. Ma też działanie relaksacyjne.

Arteterapia metoda wyrażania siebie poprzez różne dziedziny sztuki.

Tańce integracyjne wyrażanie siebie poprzez muzykę i taniec,  jest także pewną formą relaksu. Ma też na celu zintegrowanie dzieci, właśnie poprzez zabawę i taniec.

Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” , której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych .

Elementy Montessori celem tej metody jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości dziecka, formułowanie prawidłowego charakteru, zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz nauka współdziałania.  Dziecko uczy się czynności życia codziennego, rozwija zmysły, zdobywa praktyczne umiejętności poprzez aktywność własną.

Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak wprowadzenie dziecka poprzez zabawę w świat pisma. Umożliwia wczesne kształcenie umiejętności czytania.  Początkiem jest imię dziecka i to dzięki niemu otwiera się dziecku drogę do świata pisma.

Innowacyjna metoda „Dough Disco”: jest to metoda autorstwa Shonette Bason- Wood, ciesząca się ogromną popularnością w Wielskiej Brytanii, a która zagościła u nas na dobre. Opiera się ona na technice neuronauki zwanej „tappingiem”, która pomaga rozwijać zdolności motoryczne, a także psychologiczne (motywacja, koncentracja, nastawienie). To zabawa, która łączy  w sobie serię ćwiczeń dłoni i palców, mających na celu poprawę kontroli mięśni. Dodatkowo zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Ruchy te rozwijają u dziecka zręczność motoryczną i ruchową, ręka-oko, a przy tym rozwijają u dzieci poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Ostatecznie, ogólnym celem tej metody jest wsparcie umiejętności pisania ręką u dzieci a także nauka języka angielskiego.

Metoda pedagogiki F. Froebla realizowana w oparciu o Program „Dar Zabawy”, który powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Samo dzieciństwo i przynależna mu zabawa jest również w filozofii pedagogicznej Froebla cennym darem. Dzieciństwo to niepowtarzalny, niezwykły okres w życiu dziecka ze swoimi szczególnymi prawami i przywilejami. Prawem do niezakłóconej zabawy, eksploratywności i ekspresji (Bilewicz – Kuźnia, 2014, s.16). Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana,  a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej,  a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. W planowaniu pracy w oparciu o program Dar Zabawy należy pamiętać, iż edukacja powinna być indywidualnie modelowana, planując prace należy zawsze mieć na względzie potrzeby rozwojowe dzieci, pamiętając, że ich główną potrzebą jest zabawa. Jako najważniejszej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym powinno poświęcać się jej wystarczająco dużo czasu każdego dnia. Niezwykle ważne jest zorganizowanie przy współudziale dzieci przestrzeni zabawy, stworzenie specjalnych miejsc do zabaw tzw. kącików do zabaw tematycznych. Przy realizacji programu Dar Zabawy pomocne będą kąciki: darów, twórczych prac ręcznych, badawczy i gospodarczy. Treści dydaktyczne powinny odwoływać się do różnych obszarów wiedzy, życia człowieka i jego codzienności.


- zapewniamy możliwość realizacji zainteresowań i talentów dzieci poprzez udział w kółkach zainteresowań ;
 


Dzieci mogą brać także udział w następujących zajęciach dodatkowych:

* Język angielski – prowadzony dwa razy w tygodniu
* Zajęcia taneczno - rytmiczne  – dwa razy w tygodniu

* Spotkania z filharmonią – audycje muzyczne prowadzone przez artystów z Filharmonii w Rzeszowie – raz w miesiącu,

Ponadto dzieci są objęte opieką specjalistów:

- logopedy,

- psychologa,

- terapeutów


- poprzez uczestnictwo w różnych konkursach (na terenie miasta, województwa, kraju, a także Europy),olimpiadach, przeglądach dzieci rozwijają twórczą aktywność słowną, muzyczną i plastyczną,


- jesteśmy uczestnikami różnych akcji i projektów ogólnopolskich i nie tylko np:

* Ogólnopolski Projekt "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

* Międzynarodowy projekt "Piękna nasza Poska cała",

*Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek"

* „Cała Polska czyta dzieciom”,

* Akcja „Korek” – zbiórka plastikowych nakrętek,

* Akademia Zdrowego Przedszkolaka – jej celem jest poprawa jakości odżywiania dzieci przedszkolnych i poszerzenie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania www.zdrowyprzedszkolak.pl,

* Gramy z "Wielką Orkiestrą świątecznej Pomocy" i wspieramy inne akcje charytatywne


- każde dziecko ma okazję doświadczyć radości świętowania swoich urodzin w gronie kolegów i koleżanek z grupy,


- wspomagamy rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez tworzenie indywidualnych programów pracy, a także stworzenie im takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków,


- dzieci biorą udział w różnych teatrzykach wystawianych przez profesjonalistów, wycieczkach bliższych i dalszych, spacerach i zabawach na powietrzu oraz w licznych uroczystościach ,

- współpracujemy z różnymi instytucjami kulturalno - oświatowymi na terenie miasta.

facebook